Аздараўленне дзяцей Гродзенскай вобласці ў 1-2 змены летняга сезона

19-Ліпеня-2022

            On the territory of the Grodno region as of 15.07.2022 551 health camps functioned, 427 of them with daytime and 124 with round-the-clock stay of children, including 23 stationary camps. 36,718 (75.6% of the plan) children were rehabilitated, including 11,143 in camps with round-the-clock stay, 25,575 with day stay. 15,991 children improved their health in 19 sports and recreation camps with round-the-clock stay, 5,770 - in camps with day stay. In 23 stationary camps, 6960 children have been rehabilitated.

            Due attention is paid to the improvement of the children of privileged categories. An additional payment was made up to the full cost of a voucher from the funds of the regional, republican budgets for 741 orphans, 354 disabled children to camps with round-the-clock and daytime stay.

           The practice of regional specialized camps "Science", "Pioneer - Leader", "Grodno ART", camps for students of agricultural and pedagogical classes "Profstart" continued. For the third year in a row, the Young Cadet camp has been operating on the basis of the Grodno Regional Cadet School. Work and rest camps continue to work. Particular attention is paid to the work of military-patriotic and defense-sports camps.

          Active work is being carried out on the republican campaign “Dreams are born - dreams come true!”, the review competition of new models of organizing children's recreation “Let's make the summer brighter!”, Patriotic education of children.

Emphasis was placed on ideological, civic and patriotic education, work continued on the implementation of the action plan dedicated to the Year of Historical Memory. Particular attention is paid to holding events dedicated to significant events in the history of the Republic of Belarus and having a special historical and socio-political significance. The implementation of the information and educational project "STEP" continues.

In order to organize useful employment of children and youth during the holidays, 31 institutions of additional education for children and youth operate.

          In all health camps of the Grodno region, solemn lines “Our symbols are our pride!”, Timed to coincide with the beginning and end of the shift, with the raising of the flag and the performance of the anthem of the Republic of Belarus, are provided. Information hours “The coat of arms and the flag are the main symbols of our country” were held.

In general, the camps in the Grodno region operate in the mode of sanitary and epidemic well-being. Violations of the requirements of sanitary norms and rules detected by the centers of hygiene, epidemiology and public health, as a rule, are of an ongoing nature and are eliminated immediately or within the time limits according to the instructions. Emergencies and incidents in the camps are not registered.

         There have been no cases of detection in the camps of persons infected with coronavirus infection in stationary health camps.

         Regular preventive monitoring of the activities of the camps has been organized. At the same time, the main attention is paid to compliance with the requirements of sanitary norms and rules, recommendations. Monitoring covered all round-the-clock camps that worked on the first shift and most day camps. На тэрыторыі Гродзенскай вобласці па стане на 15.07.2022г. функцыянаваў 551 аздараўленчы лагер, з іх 427 – з дзённым і 124 – з кругласутачным знаходжаннем дзяцей, у тым ліку 23 стацыянарныя лагеры. Аздароўлена 36718 (75,6 працэнта да плана) дзяцей, у тым ліку 11143 у лагерах з кругласутачным знаходжаннем, 25575 - з дзённым. У 19-ці спартыўна-аздараўленчых лагерах з кругласутачным знаходжаннем аздароўлена 15991 дзіця, 5770 - у лагерах з дзённым знаходжаннем. У 23 стацыянарных лагерах аздароўлена 6960 дзяцей.

            Нададзена належная ўвага аздараўленню дзяцей ільготных катэгорый. Выраблялася даплата да поўнага кошту пуцёўкі са сродкаў абласнога, рэспубліканскага бюджэтаў для 741 - дзіцяці - сіроты, 354 дзяцей-інвалідаў у лагеры з кругласутачным і дзённым знаходжаннем.

           Прадоўжана практыка работы абласных профільных лагераў "Навука", "Піянер - Лідэр", "Grodno ART", лагераў для навучэнцаў аграрных і педагагічных класаў "Прафстарт". Ужо трэці год запар функцыянуе лагер "Юны кадэт" на базе ДУА "Гродзенская абласная кадэцкая вучэльня". Працягваюць працу лагеры працы і адпачынку. Адмысловая ўвага нададзена працы лагераў ваенна-патрыятычнага і абаронна-спартыўнага профіляў.

          Актыўна вядзецца работа па рэспубліканскай акцыі "Мары нараджаюцца - мары спраўджваюцца!", агляду-конкурсу новых мадэляў арганізацыі дзіцячага адпачынку "Зробім лета ярчэй!", патрыятычнаму выхаванню дзяцей.

Зроблены акцэнт на ідэалагічнае, грамадзянскае і патрыятычнае выхаванне, прадоўжана работа па рэалізацыі плана мерапрыемстваў, прымеркаванага да Года гістарычнай памяці. Асаблівая ўвага надаецца правядзенню мерапрыемстваў, прымеркаваных да знакавых падзей у гісторыі Рэспублікі Беларусь і якія маюць асаблівае гістарычнае і грамадска-палітычнае значэнне. Працягваецца рэалізацыя інфармацыйна-адукацыйнага праекта "КРОК".

У мэтах арганізацыі карыснай занятасці дзяцей і моладзі ў перыяд канікулаў працуе 31 установа дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі.

          Ва ўсіх аздараўленчых лагерах Гродзенскай вобласці забяспечана правядзенне ўрачыстых лінеек "Нашы сімвалы - наш гонар!", прымеркаваных да пачатку і заканчэння змены, з узняццем флага і выкананнем гімна Рэспублікі Беларусь. Праведзены інфармацыйны гадзіннік «Герб і сцяг – галоўныя сімвалы нашай краіны».

У цэлым лагеры Гродзенскай вобласці працуюць у рэжыме санітарна-эпідэмічнага дабрабыту. Парушэнні патрабаванняў санітарных норм і правілаў, якія выяўляюцца цэнтрамі гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя, як правіла носяць бягучы характар ​​і ўстараняюцца неадкладна або ў тэрміны згодна з прадпісаннямі. Надзвычайных сітуацый і здарэнняў у лагерах не зарэгістравана.

         Выпадкаў выяўлення ў лагерах асоб, інфікаваных каранавіруснай інфекцыяй у стацыянарных аздараўленчых лагерах не зарэгістравана.

         Арганізаваны пастаянны прафілактычны маніторынг дзейнасці лагераў. Пры гэтым асноўная ўвага надаецца выкананню патрабаванняў санітарных норм і правіл, рэкамендацый. Маніторынгам былі ахоплены ўсе кругласутачныя лагеры, якія працавалі ў першую змену і большасць дзённых.